Køb for over 500 kr. giver fri forsendelse.

Shop

Humane byer

kr. 285,00

Udgivet på dansk, engelsk, tysk, spansk og russisk – er en brugsbog, der gennemgår den europæiske bytradition, når den er bedst. Den er et værktøj til omdannelse af eksisterende byområder og til etablering af nye bydele.

Humane byer er et værktøj til omdannelse
af eksisterende byområder og til etablering  af ny bydele. Den viser
gennem sin eksempelsamling fra hele Europa forudsætningerne for det gode byliv og den
trygge by.

ISBN: 978-87-92420-41-1 Kategori: Tags: , , , , ,

Karsten Pålsson

Karsten Pålsson, forfatter og arkitekt maa. Karsten Pålsson har arbejdet som arkitekt i 40 år, de første år med regionplanlægning, kommune- og lokalplanlægning. I de seneste 35 år har Karsten haft egen tegnestue med arbejdsområderne byfornyelse, infill byggeri, bevaringsplaner samt transformation af boligkarréer og bygninger. Karsten har gennemført byfornyelse af et stort antal ejendomme på Vesterbro, Nørrebro og især på Frederiksberg, hvor hans tegnestue har stået for en stor del af byfornyelsen af Svømmehalskvarteret og Lindevangskvarteret. Karsten Pålsson har udført opgaver for By- og Boligministeriet med udviklingsprojekter inden for byfornyelse og for Miljøministeriet inden for bevaring af historiske bygninger og byers bevaringsværdige helheder. I Pålsson Urbanism arbejder Karsten med rådgivning, foredrag og debatindlæg om klassiske bykvaliteter som byggeri i human skala, byrum og arkitektoniske helheder. (palssonurbanism.com) Bøger: Pålsson 25 (2010, Byggecentrum), hvor Karsten beskriver 25 år i dansk byfornyelse med eksempler, især fra København og Frederiksberg. Oversigt over publikationer for Bygge- og Boligstyrelsen, Boligministeriet m.fl. med erfaringsopsamling og vejledning med baggrund i tegnestuens forsøgsprojekter med byfornyelse. Humane byer – byrum og bebyggelse (2016, Bogværket). Bogen er en brugsbog, som er opdelt i 10 temaer, hver med en definition og en generel beskrivelse af centrale problemstillinger samt løsningsforslag. Humane byer er oversat til fem sprog: engelsk, tysk, spansk, russisk og kinesisk. Karrebyen – det humane perspektiv (2022, Bogværket). Bogen sætter den urbane karre under lup i europæisk og historisk belysning og perspektiverer karreprincippets potentiale for fremtidens bybygning.

Humane byer er en brugsbog.
Den gennemgår den europæiske bytradition, når den er bedst, og fungerer som et værktøj til omdannelse af eksisterende byområder og til etablering af ny bydele. Den viser gennem sin eksempelsamling forudsætningerne for det gode byliv og den trygge by. Den handler om at forny og udvikle humane byer med respekt for overlejret historie og ny arkitektur i menneskelig skala.
Bogen er inddelt i 10 temaer, hver med en definition og en generel beskrivelse af centrale problemstillinger samt et løsningskatalog.
Bogen er et redskab og inspirationskilde for politikere, administratorer, byplanlæggere og arkitekter. Ikke mindst retter den sig til borgere, der vil forbedre deres by og have argumenter og løsningsmuligheder på rede hånd.

  • Fotograf :: Diverse
  • Sideantal :: 272
  • Indbinding :: Hollandsk bind

Selv om bevidstheden om ”livable cities” er på vej frem, gentages modernismens fejl ikke blot i verdens mega-poler (kæmpebyer på mere end 30 mio. indbyggere), men også i byer, der burde vide bedre. Uden om en historisk bykerne skyder højhuse op, drevet af økonomiske interesser, fordi det er let at realisere og profitskabende på kort sigt, og fordi det er muligt i lyset af en svag offentlig byplanlægning. Dette mønster, som kendetegner byer i udviklingslande, ses nu igen i København, som er ved at sætte sin værdifulde egenart og ”brand” – den tætte lave by med de slanke tårne – over styr med højt byggeri helt ind i bymidten.

Arkitekten og bybyggeren Karsten Pålsson vender sig i sin nye bog ”Humane byer” imod denne udvikling, der skal imødegås strukturelt og på bebyggelsesniveau, så efterfølgende og utilstrækkelige lappeløsninger undgås. Det er netop ikke muligt – eller i hvert fald uoverkommeligt – at rette op på de grundlæggende fejltagelser.

Bogen er imidlertid ikke formet som en kritik, men som en ”værktøjskasse” og øjenåbner til omdannelse af eksisterende byer og til bygning af nye byer og bydele. Herved bliver den et positivt og konkret anvendeligt indlæg i diskussionen om fremtidens byer.

Nøglen til at sikre trygge og indbydende nye byområder er netop at styrke den klassiske bys princip med sammenhængende byrum, med adgange orienteret mod offentlige gader og ”eyes on the street”, hvilket ikke kan lade sig gøre fra 10. etage. Det kræver derfor et opgør med højhus-tankegangen, og det stiller krav om en mere kvalificeret offentlig planlægning af nye fælles byrum med håndfaste krav til fremtidige byggeprojekter.

Bogen giver et overblik over metoder til at skabe bedre byer og med redskaber til at redde byerne og undgå fortidens synder. Bogen fortæller blandt andet, at der ikke er faglige argumenter for at bygge i højden. Tværtimod redegøres for undersøgelser, der viser at mennesker foretrækker og værdsætter den tætte lave by, den klassiske europæiske by.

Eksempler fra europæiske storbyer sættes ind i en bred forståelsesramme, dels via et historisk rids af byudviklingen frem til i dag, dels via en værktøjsorienteret temaopdeling, der operationaliserer begreberne og forbinder dem til byplanlæggerens og arkitektens faglige udfordringer. Inden for hvert tema gives konkrete anvisninger og argumenter for den gode by, både ud fra en bylivsorienteret og en byarkitektonisk synsvinkel.

I et internationalt perspektiv viser bogens eksempler, hvordan en række europæiske byer prøver at forvalte deres egenart – tryghed i fælles veldefinerede og sanselige byrum, i håb om at det kan være inspiration til andre af verdens store byer i arbejdet med at bringe deres egen bygningskultur ind i en nutidig byudvikling i en menneskelig skala.

Man må huske på, at humane byer bliver stadig mere påkrævede efterhånden som byerne bliver levestedet for den største del af klodens befolkning.